Örebroregionens Turismakademi

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Affärsutveckling och rådgivning

Affärsutveckling innebär att du skapar ett långsiktigt värde för ditt företag och dina kunder. Kortfattat kan man säga att det innefattar allt som får ditt företag att vidareutvecklas och växa. Teori, handling, företagets vision, mål, strategi, ekonomi, marknad, ledarskap, produktutveckling samt försäljning. Nedan har vi samlat de insatser som finns att ta del av för att jobba mer med dessa frågor.

 

 

Det finns begränsad kunskap om hur det befintliga transportsystemet för turism ser ut och vilka förutsättningar och behov som behöver uppfyllas för att systemet ska främja hållbart turistresande. Hållbart turistresande är i linje med Agenda 2030, Sveriges turismpolitiska mål och den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring. 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för, och skapa en gemensam bild av, hur utvecklingen av transportsystemet kan komma att se ut framåt. Målet med studien är att Identifiera vilka samarbetsytor som behöver förstärkas och vilka insatser som behöver göras för att uppnå ett mer hållbart turistresande. 

Läs mer här: 

Tanken är att försöka ge en sammanfattande bild av innovationskraften inom svensk turism och besöksnäring samt belysa utmaningar och möjligheter för ökad innovationskraft.

Rapporten sammanfattar en genomlysning av förutsättningar för innovation inom såväl privat som offentlig sektor som gjorts under 2022.

Dessa kartläggningar ligger till grund för en analys av utmaningar och möjligheter för innovation och förnyelse inom besöksnäringen, samt luckor och brister i besöksnäringens innovationssystem. Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer om hur politik och främjande kan utformas för att stärka innovationskraften inom svensk besöksnäring.

Läs mer här:

I denna delstudie har Sweco tagit fram en grundläggande kartläggning av
problemen med kompetensförsörjningen i besöksnäringen, med företagens
behovsbild som utgångspunkt. Den baseras på en bredd av skriftliga källor
samt på genomförda intervjuer med aktörer kopplade till besöksnäringens
branschorganisationer, regionala främjarorganisationer, universitet och
besöksnäringsföretag.

Besöksnäringen är en personalintensiv näring och viktig jobbskapare. Denerbjuder arbetstillfällen i ett stort antal delbranscher, för personer med olika kompetenser och utbildningsnivåer. Det råder idag stor kompetensbrist i flera yrken och i många geografier inom besöksnäringen. Problemen med kompetensförsörjning lyfts fram som ett stort hinder för tillväxt och ökad konkurrenskraft.


En av besöksnäringens största utmaningar är den bristande attraktiviteten i många slags jobb inom näringen, till exempel problem kopplade till branschens attraktivitet och villkor ur ett medarbetarperspektiv, så som obekväma arbetstider, stress, deltidsanställningar och säsongsarbete. Bilden som framträder är den av en instegs- och genomgångsbransch, med otydliga karriärvägar där det är svårt att göra karriär via högre utbildning, och där människor (särskilt unga) jobbar i några år för att sedan söka sig vidare.

Läs mer här:

Kurser och rådgivning för dig som har ett boende, servering, gårdsbutik, erbjuder aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar vi kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering,  gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Alla företag som tillhör målgruppen är välkomna att delta på aktiviteterna!

Kurser, företagsbesök och rådgivning utvecklar besöksföretaget

Vi vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom de olika temana. Syftet är att skapa ett upplägg där du som deltagare har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk.

I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen.

Aktiviteterna vänder sig till dig som har

Ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet och
är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Läs mer om Smakrik och blomstrande besöksnäring här.

Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli en framgångsrik företagare. Vi hjälper dig och stöttar dig i ditt utvecklingsarbete med beprövade verktyg och arbetsmetoder, antingen individuellt och i grupp med andra besöksnäringsföretagare i samma situation. Vi hjälper alla oavsett om ditt företag är i startfas eller om du är redo att ta nästa steg. Kontakta Almi för mer information eller för att boka en tid. 

Här kan du läsa om några saker som Almi kan hjälpa dig med:

 

Kontakter på Almi

Maria Nordström

Telefon: 019-17 48 20

E-post: Maria.Nordstrom@almi.se

Sabina Schnegotzki

Telefon: 070-617 48 08

E-post: sabina.schnegotzki@almi.se

 

Turism och besöksnäring efter corona

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu har vi inte facit över krisens konsekvenser.

Både globalt och i Sverige har initiativ tagits för att mildra krisens negativa effekter. Dessa kan delas in i några huvudkategorier: skydd av människor, säkerställande av företags överlevnad och koordineringsinsatser. Parallellt med det arbete som bedrivs för att stödja näringslivet genom krisinsatser har ett stort omställningsarbete drivits i såväl företag och branschorganisationer som i regioner och andra delar av besöksnäringens aktörssystem. Många vittnar om en stor förmåga att agera snabbt och kreativt samt med ökad förmåga att samarbeta.

Scenarioanalys med tre scenarier

Som stöd för fortsatt planering och prioritering inkluderar rapporten en scenarioanalys med tre möjliga scenarier med olika ambitionsnivåer. Scenarioanalysen visar att oavsett vägval och ambitionsnivå kommer svensk turism och besöksnäring samt dess aktörssystem framöver att möta både risker och möjligheter. Beroende på hur hög ambitionsnivån är och hur stort fokus som läggs på olika prioriteringar kommer utfallet att variera.

Läs nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket här.

 

nuläges och scenarioanalys.PNG

Energikontoret i Örebro län arbetar med att stötta i energi- och klimatarbetet tillsammans med energi- och klimatrådgivarna. Vi hjälper till i en stor bredd av områden.

Tips och rådgivning för dina elkostnader

Vintern närmar sig med stora steg. Priserna på el riskerar att bli väldigt höga och vi förstår att du som arbetar inom besöksnäringen kämpar för att sänka elkostnaderna på olika sätt.

Ett första tips är att ta reda på var ni använder onödigt mycket energi idag och om det går att byta ut viss utrustning mot mer energisnåla alternativ. Involvera gärna den egna personalen. De kan verksamheten bäst och sitter kanske på egna förslag på åtgärder. Det kan bland annat handla om att byta ut belysningen till LED-lampor eller att stänga av ventilation och fläktar som står på i onödan. Med enkla åtgärder kan många företag snabbt spara cirka 10 procent.

Hör gärna av dig till Stefan Bernström så berättar hanmer om hur vi kan hjälpa dig.

E-post: stefan.bernstrom@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 63 24

  • Vill du installera solceller? Felicia Elmström på energikontoret och Mats Brengdahl som energi och klimatrådgivare kan hjälpa dig med detta.
  • Har du en livsmedelsbutik eller restauranger som vill göra en energigenomgång? Kontakta Roland Dahl så berättar han mer.
  • Är du fastighetsägare gå gärna med i Fastighetsnätverket som arbetar med allt från energieffektivisering, hållbara byggnader till smart styrning. Mer information finns på fastighetsnatverket.se/ 
  • Resor och transporter ger utsläpp som påverkar hälsan och klimatet. Vill du minska dessa utsläpp så prata med Katja Hagström om olika förnybara
    drivmedel eller Mirja Matsson om att resa mindre.

Läs mer och ta kontakt Energikontoret i Örebro län eller kontakta dem här. 

energikontoret.PNGHade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2024